Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU www.plusimshop.com

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti PLUSIM spol. s r.o., IČO: 35 818 565, IČ DPH: SK2020224921, DIČ: 2020224921, so sídlom: Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 24752/B ako predávajúceho (ďalej len ako „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len ako „Kupujúci“) pri predaji tovaru Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.plusimshop.com (ďalej len ako „E-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, t.j. prostredníctvom E-shopu (ďalej len ako „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len ako „Zmluvné strany").

 2. Kupujúcim sa rozumie:

a) právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, alebo
b)
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, t.j. spotrebiteľ (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“), ktorá si objedná tovar alebo službu prostredníctvom E-shopu.

 1. Tovarom na účely týchto VOP rozumie všetok tovar, ktorý Predávajúci ponúka prostredníctvom E-shopu, a to najmä, avšak nielen, baliace potreby potrebné pri sťahovaní (napríklad kartónové škatule, baliaci papier, baliace fólie, lepiace pásky atď.). Podrobnejšia špecifikácia tovaru a jeho hlavných vlastností je uvedená priamo na stránke E-shopu.

 2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). Ak je Kupujúci zároveň Spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), resp. v zmysle § 2 písmeno b) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 3. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

  PLUSIM spol. s r.o.
  Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, Slovenská republika Tel.: 02/654 13 560
  E-mail: info
  @plusim.sk

 4. Orgán dozoru nad činnosťou Predávajúceho:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5
  820 07 Bratislava 27

II. Objednávka

 1. Kupujúci objednáva výrobky Predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na stránke E-shopu, t.j. www.plusimshop.com, a to vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru na stránke E-shopu www.plusimshop.com, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len ako „Objednávka“).

 2. Pri každej Objednávke je potrebné za účelom jej riadneho spracovania, aby Kupujúci uviedol meno a priezvisko alebo obchodné meno, fakturačnú adresu (adresa bydliska, miesta podnikania alebo sídla), telefónne číslo, e-mail; fyzická osoba–podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, doručovaciu adresu (ak sa táto líši od fakturačnej adresy), názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom E-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

 3. Objednávka odoslaná Kupujúcimje považovaná za návrh Kúpnej zmluvy. Po odoslaní Objednávky Kupujúcim Predávajúci Objednávku zaregistruje a následne doručí Kupujúcemu na emailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke, potvrdenie Objednávky a potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej Objednávky zo strany Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety. Predávajúci je povinný zaslať Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy a potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci má po doručení potvrdenia Objednávky a potvrdenia o uzavretí Kúpnej zmluvy možnosť skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe zaslanej Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci dodatočne zistí nezrovnalosti medzi odoslanou Objednávkou a potvrdením zaslaným Predávajúcim, môže o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu plusim@plusim.sk alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý Kupujúci zvolí, na kontaktných údajoch Predávajúceho uvedených v týchto VOP. Predávajúci následne upraví Objednávku podľa želania Kupujúceho a bude naďalej spracovávať takto upravenú Objednávku. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim sú na stranke E-shopu a vo VOP Kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním Objednávky na stránke E-shopu a následným odoslaním Objednávky.

 4. V prípade, ak Objednávka nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 2 tohto článku VOP, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho (ak to bude s ohľadom na poskytnuté údaje možné) a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov Objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú Objednávku Predávajúcemu sa elektronická Objednávka považuje za úplnú a Predávajúci bude ďalej postupovať podľa odseku 3 tohto článku VOP.

 5. Kupujúci má právo zrušiť (stornovať) elektronickú Objednávku bez poplatku, ako aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho podľa tohto článku týchto VOP. V prípade, ak bude Predávajúci chcieť zrušiť (stornovať) Objednávku po jej záväznom potvrdení zo strany Predávajúceho podľa tohto článku týchto VOP, bude to Predávajúci považovať za odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zmysle § 7, odsek. 5 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a uplatní sa postup podľa článkov VI až VIII týchto VOP.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť najmä v prípade, ak sa medzičasom tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude Predávajúci bez zbytočného odkladu kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu vrátená.

 7. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci v Objednávke nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil Objednávku chybne.

III. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E-shopu je uvedená a jasne vyobrazená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

 2. Celková cena tovaru bude Kupujúcemu s ohľadom na množstvo a druh objednaného tovaru v konkrétnej Objednávke zobrazená pred dokončením a odoslaním Objednávky. K celkovej ceny tovaru môže byť účtovaný poplatok za prepravu, resp. doručenia tovaru v súlade s týmito VOP, v prípade, ak si Kupujúci zvolí doručenie tovaru priamo na adresu Kupujúceho, pričom výška poplatku za prepravu, resp. doručenie tovaru je uvedená v týchto VOP, ako aj priamo na stránke E-shopu a bude Kupujúcemu vždy zobrazená pred dokončením a odoslaním Objednávky.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v E-shope s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na stránke E-shopu. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim riadne objednaný v súlade s týmito VOP. V prípade, ak sa na stránke E-shopu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému E-shopu sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže Objednávku zrušiť v súlade s týmito VOP alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

 4. Platby za objednaný tovar sa vykonávajú v mene Euro (EUR). Za tovar je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Kupujúci môže pri platbe za tovar použiť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

  a) PLATBA PRI DODÁVKE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar uvedený v elektronickej Objednávke pri prevzatí tovaru od Predávajúcemu priamo osobe určenej Predávajúcim na doručenie tovaru;

           b) PLATBA NA PREVÁDZKE Predávajúceho pri preberaní tovaru: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci za objednaný tovar platí v hotovosti alebo platobnou                   kartou na prevádzke Predávajúceho, do ktorej si dal tovar doručiť.

IV. Dodacie podmienky pre tovar

1. Kupujúci si pri objednaní tovaru môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobom doručenia tovaru:

 1. a)  Osobné vyzdvihnutie na prevádzke Predávajúceho, ktorú si Kupujúci zvolí pri Objednávke tovaru,

  b)  Doručenie priamo na adresu Kupujúceho osobou určenou Predávajúcim na doručenie tovaru; uvedený spôsob doručenia tovaru je možný len v rámci mesta Bratislava a okruhu do 20 km od Bratislava a v rámci mesta Košice a okruhu do 20 km od mesta Košice,

  c) Doručenie vybranou kuriérskou spoločnosťou v rámci SR

 1. Spôsob doručenia tovaru podľa odseku 1, písmeno a) tohto článku VOP, t.j. osobné vyzdvihnutie na prevádzke Predávajúceho je bez poplatku. Spôsob doručenia tovaru podľa odseku 1, písmeno a) tohto článku VOP, t.j. doručenie priamo na adresu Kupujúceho osobou určenou Predávajúcim na doručenie tovaru je spoplatnené poplatkom vo výške 24 EUR (slovom: dvadsať štyri euro) vrátane DPH, pričom uvedená výška poplatku za prepravu, resp. doručenie tovaru je uvedená aj priamo na stránke E-shopu a bude Kupujúcemu vždy zobrazená pred dokončením a odoslaním Objednávky.

 2. Tovar elektronicky objednaný prostredníctvom E-shopu Predávajúci odošle Kupujúcemu podľa dostupnosti jednotlivých druhov tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne, spravidla najneskôr do siedmych (7) pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej Objednávky Kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej Objednávke tak, aby bol tovar doručený

          Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej Objednávky Kupujúceho. Bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je Predávajúci oprávnený pri vybranom tovare uviesť priamo na stránke E-shopu inú dobu doručenia s ohľadom na špecifickosť a dostupnosť daného tovaru, a to najmä v prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a/alebo nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov.

 1. Predávajúci Kupujúceho informuje o odoslaní tovaru elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú Kupujúci uviedol v elektronickej Objednávke.

 2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim

 3. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru, prípadne pokladničný doklad. Je potrebné, aby pri prevzatí tovaru Kupujúci skontroloval, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade, ak obal tovaru, resp. samotný tovar nie je poškodený, kupujúci podpíše dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s osobou určenou Predávajúcim na doručenie tovaru protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

 4. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

  V. Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

 2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra, resp. doklad o kúpe tovaru, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 3. Reklamácia tovaru je bezplatná, pričom Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, t.j. s reklamáciou.

 4. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru, ako aj podrobnosti o ostatných právach Kupujúceho súvisiacich s reklamáciou tovaru upravuje reklamačný poriadok Predávajúceho zverejnený na stránke E-shopu.

  VI. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy

1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete) a v prípade, ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu ako Spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), Kupujúci ako Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenia § 7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 (slovom: štrnástich) dní od prevzatia tovaru. V zmysle § 7 odsek 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku sa tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 1. b)  dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 2. c)  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. V prípade, ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu ako Spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 (slovom: štrnástich) dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúcej vety, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa odseku 1 tohto článku týchto VOP. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 2. Kupujúci ako Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

  1. a)  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  2. b)  predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

  3. c)  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  4. d)  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  5. e)  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  6. f)  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

  7. g)  predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

  8. h)  vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

  9. i)  predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  10. j)  predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  11. k)  poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

  12. l)  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 3. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu na adresu Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, Slovenská republika alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Podrobnejšie informácie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim sú uvedené v článku VII. a VIII týchto VOP.

      5. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu bez            zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ako aj všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

VII. Uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, resp. podľa článku VI, odsek 1 týchto VOP u Predávajúceho niektorým z nasledovných spôsobov:

a) v listinnej podobe, t.j. formou doporučeného listu adresovaného na adresu Predávajúceho, t.j. na adresu Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, Slovenská republika, alebo

b) zaslaním správy elektronickej pošty (emailu) na adresu elektronickej pošty Predávajúceho plusim@plusim.sk,

c) v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

 1. Kupujúci môže na odstúpenie od Kúpnej zmluvy použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP a ktorý mu poskytne Predávajúci zverejnením tohto formulára na stránke E-shopu.

 2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, resp. podľa článku VI, odsek 1 týchto VOP.

 3. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov uvedených v § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

 4. Ak Kupujúci riadne a včas odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci.

  VIII. Práva a povinnosti Zmluvných strán pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 2. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

 3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 4. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon oalternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych- sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.

 2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

  1. a)  meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

  2. b)  presné označenie Predávajúceho,

  3. c)  úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

  4. d)  označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,

  5. e)  dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,

  6. f)  vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov- clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

X. Ochrana osobných údajov

 1. V prípade poskytovania služieb Predávajúcim ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci vykonaním objednávky na www.stahovanie-plusim.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Predávajúcemu osobné údaje na účel vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci poskytne osobné údaje uvedeným príjemcom: kuriérskym spoločnostiam, Slovenskej pošte, Slovenskej obchodnej inšpekcie, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, Daňovému úradu. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania). Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. V prípade, ak Kupujúci neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Kupujúci má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: plusim@plusim.sk. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

 2. Kúpením tovaru vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Doba spracúvania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: kuriérskym spoločnostiam, Slovenskej pošte, Slovenskej obchodnej inšpekcie, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona, Daňovému úradu. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude Prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na personalizované marketingové ponuky bude využívať Vaše aktivity na jeho webových sídlach, cookies.

 3. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci vyhlasuje, že pred odoslaním Objednávky sa riadne oboznámil s týmito VOP, ako aj s reklamačným poriadkom Predávajúceho a že s nimi súhlasí.

 2. Pri nákupe tovaru prostredníctvom E-shopu sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na E-shop. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje výlučne Kupujúceho. Elektronický obsah E-shopu je kompatibilný s bežne používaným hardvérom a softvérom. Na zobrazenie obsahu dokumentov môže byť potrebný program na zobrazovanie PDF dokumentov (napr. Adobe Reader), ktoré sú voľne bez poplatku dostupné na internete.

 3. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok, úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ako aj za účelom poučenia Kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevymáhateľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 4. Práva Spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a iných príslušných právnych predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté a majú pred nimi prednosť.

 5. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe Zmluvné strany.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke E-shopu. Predávajúci si vyhradzuje kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo zmeniť obsah stránky E-shopu, najmä aktualizovať zoznam predávaného tovaru, ceny za tovar, atď.

 7. Tieto VOP sú účinné od 25.05.2018.

PRÍLOHY:

Príloha č. 1 – Vzor formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite tento formulár.

Predávajúci :

PLUSIM spol. s r.o., IČO: 35 818 565, IČ DPH: SK2020224921, DIČ: 2020224921, so sídlom: Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 24752/B (ďalej len ako „Predávajúci").

Kupujúci (spotrebiteľ):

Týmto oznamujem že odstupujem od Kúpnej zmluvy na tento tovar:
. Popis tovaru: ______________________________________________________________
· Dátum objednania tovaru: ____________________________________________________
· Meno a priezvisko spotrebiteľa: ________________________________________________
· Adresa spotrebiteľa: _________________________________________________________
.
Dátum ___________________
. Podpis spotrebiteľa ____________________(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)